Par Mums

SIA „IESPĒJA IZAUGSMEI ” izveidošanas  ideja  radās  vairāku  profesionālās darbības un izaugsmes  gadu  laikā:  Izveidot alternatīvu  izglītojošu un attīstošu  sistēmu bērniem , kuriem ir raksturīga viņu vecumam atbilstoša attīstība  un bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Profesionālā pieredze 11 gadu garumā ,strādājot Jelgavas PII „Rotaļa” rehabilitācijas grupā ar bērniem ar smagiem  attīstības  traucējumiem un Jelgavas  Bērnu un jauniešu  centrā „Junda” ar bērniem un jauniešiem ar īpašām  vajadzībām , apstiprināja ,ka pašreizējā  izglītības  sistēma  nespēj  piedāvāt un apmierināt  kvalitatīvu  bērnu  attīstību  kopveselumā / sociāli-emocionālo, ikdienas iemaņu, kognitīvo/psihisko procesu/ , valodas, motorikas/.  Mācību procesos tiek pielietotas novecojošas metodes, nepiemērota fiziskā un emocionālā vide, joprojām nav vērojama attieksme pret bērnu kā unikālu indivīdu un personību, netiek ņemtas vērā viņa vajadzības un spējas,  neefektīva sadarbība ar ģimenēm un  pašvaldības  institūcijām,  lielais bērnu skaits  izglītības iestāžu grupās un klasēs nenodrošina individuālu pieeju, vērojama tendence „atbrīvošanās no neērtajiem  bērniem”.

Pēdējos gados vērojami pieaug bērnu  skaits ar runas un valodas traucējumiem, kā arī ar mācīšanās traucējumiem. Kaut arī gandrīz katrā  izglītības iestādē ir pieejami logopēda un psihologa pakalpojumi, tie nenodrošina atbalstu sistēmā , t.i., nav sadarbības starp speciālistiem, nav vērojama atgriezeniskā  saite ,kas sekotu līdzi bērna attīstībai, sadarbojoties ar bērnu ģimenēm.  Tas rada pretrunas  starp  piedāvāto izglītības  sistēmu un pieprasījumu pēc alternatīvas izglītojošas un attīstošas sistēmas.

Mana profesionālā pieredze rāda, ka nodrošinot bērna izglītību un attīstību  alternatīvā sistēmā, ir sasniedzami augsti rezultāti:  uzlabojas sociālās prasmes,  ikdienas iemaņas, psihisko procesu attīstība, runas un valodas attīstība, rokas sagatavošana rakstīšanai un ikdienas prasmēm, nostiprinās bērna pašapziņa ,kas ir visu panākumu avots. Alternatīvā izglītojošā un attīstošā sistēma nodrošina  veiksmīgu sadarbību ar ģimenēm: konsultācijas, lai izprastu problēmu būtību un veiksmīgu to risinājumu, apmācības konkrēti sava bērna atbalstam attīstībai,  informāciju sadarbībai ar citiem speciālistiem, izglītības iestādēm, pašvaldības institūcijām, likumdošanā. Galvenā  šīs jaunās sistēmas  pamatbūtība  ir tā, ka  šo pakalpojumu var saņemt jebkurš bērns ,vadoties no  viņa spējām un vajadzībām, lai veicinātu attīstību  , dot iespēju katram bērnam kvalitatīvu un savlaicīgu  attīstību, vadoties no viņa vajadzībām un spējām, izslēdzot segregāciju un veicinot integrāciju dabiskā ceļā, atbalstīt ģimenes ,īpaši brīdī, kad bērns  „neiederas” standarta izglītības sistēmā ,kad tiek grauta bērna un vecāku pašapziņa, kvalitatīvi sagatavot pirmsskolas vecuma bērnus skolai, atbalstīt sākumskolas vecuma bērnus apgūt mācību programmas alternatīvā veidā, veicināt pašvaldību institūciju izpratni par jaunās sistēmas efektivitāti un ieviešanu  izglītības  iestādēs. Šī jaunizveidotā sistēma  kalpos kā atbalsts bērnu izglītībā un attīstībā. Daudzu gadu garumā/11 gadi/ ,vadot biedrību „Saules Bērns”, centos  pārliecināt pašvaldības iestādes par jaunās alternatīvās izglītojošās un attīstošās sistēmas efektivitāti un nepiecieāmību,par  projektos izstrādāto metožu aprobāciju. Secinājums- lai „lauztu” ierasto veco sistēmu , jāpatērē nelietderīgi daudz enerģijas.efektīvāk izveidot jaunu,kā paraugu ,palīdzēt saprast tās efektivitāti un ieviest kā jaunu sistēmu izglītībā.

Jaunizveidotās  SIA  „IESPĒJA” misija  ir  dot  iespēju  katram  bērnam  uz maksimāli  efektīvu, inovatīvu izglītību un attīstību, vadoties  no  viņa  vajadzībām  un  spējām, saņemt profesionālu  atbalstu ģimenēm, izglītot  pašvaldību  institūcijas  par  jaunas  alternatīvas izglītojošas un attīstoša sistēmas nepieciešamību.