ALTERNATĪVĀ  IZGLĪTOJOŠĀ  UN  ATTĪSTOŠĀ   SISTĒMA atbalstoša  sistēma, kas  nodrošina  konsultatīvu  un  praktisku  pakalpojumu  kopumu  izglītībā , rehabilitācijā,  habilitācijā  un sociālajā  jomā , lai  veicinātu  bērnu  attīstību  kopveselumā.

 

KAS  IR  BĒRNA  ATTĪSTĪBA   KOPVESELUMĀ:

 

Tā  ir  bērna  sociāli- emocionālā, kognitīvā/ intelektuālā /, runas  un valodas, fiziskā attīstība,  ikdienas  iemaņu  prasmes, kā arī  bērna  sajūtu, uztveres, uzmanības, domāšanas, atmiņas, runas  un  valodas   attīstība.

 

ALTERNATĪVĀS  IZGLĪTOJOŠĀS  UN  ATTĪSTOŠĀS  SISTĒMAS  DARBĪBAS  PRINCIPI:

 

Bērna  attīstības  diagnostika  kopveselumā;

Individuālā  attīstības  plāna  izstrādāšana;

Alternatīvo  metožu/ Montessori, attīstības  sistēma pamatojoties  uz  Domana metodēm, taktīlā stimulācija, kognitīvās  attīstības  pamati , veicinot bērna  sajūtas, uztveri, domāšanu, atmiņu, runu un valodu/  pielietošana individuālo  uzdevumu  īstenošanai;

Individuālā  attīstības  plāna  analīze, bērna  attīstības  progresa  izvērtēšana, jaunu  uzdevumu  izvirzīšana;

Sadarbība  ar  ģimenēm un  speciālistiem.

MULTIDISCIPLINĀRĀ   SPECIĀLISTU    ATBALSTA   KOMANDA:

 

Vadošais  speciālists –  konsultants;

Psihologs;

Psihoterapeits;

Montessori   pedagogs/i/;

Logopēds;

Mākslas  terapeits;

Kustību  terapeits;

Fizioterapeits

shema